Procedury bezpieczeństwa COVID

Kategoria:   Justyna
1 września 2020

Aneks Nr 1/2020 z dnia 08.06.2020

do Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu

w sprawie: Procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisja wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu.

Na podstawie:

 • Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządza się, co następuje:

 • 1.W Procedurach bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu z dnia 18 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)użyte w §5 w ust. 2b wyrazy „do 12” zastępuje się wyrazami „do 16”.

 • 2.Aneks Nr 1/2020 wchodzi w życie 08.06.2020 r.

 

 

Aneks Nr 2 z dnia 31.08.2020

do Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu

w sprawie Procedury bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu

Na podstawie :

Wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja  wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Zarządza się, co następuje

§1

 • W Procedurach bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu wprowadza się następujące zmiany:
 • w 2 Obowiązki dyrektora placówki uchyla się pkt 4
 • w 3 Obowiązki pracowników pkt 1 otrzymuje brzmienie
 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w razie złego samopoczucia.

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg Organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Pracują stałe cztery  grupy.

1) Nauczyciele:

 1. Organizują działania opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczne
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 4. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 8. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

Do pkt 9 dodano litery j,k:

 1. Woźna oddziałowa w grupie 3-latków dokonuje codziennej dezynfekcji leżaków
 2. Woźne oddziałowe dokonują codziennej zmiany ręczników w łazienkach dziecięcych.

3) w § 5Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym.

w pkt 2 uchyla się a, c, d, e

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali wznosi 25.

Dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

 1. 3. Praca odbywa się w  stałych czterech  grupach
 2. Zgodnie z Organizacją pracy przedszkola:

Grupa 3-latki pracuje w godzinach 6.30 – 15.30

Grupa 4-latki pracuje w godzinach 7.30 – 15.30

Grupa 5-latki pracuje w godzinach 7.30 – 16.30

Grupa 6-latki pracuje w godzinach 6.30 – 16.30

 1. Łączenie grup następuje rano w godzinach od 6.30 do 7.30,oraz po południu 15.30 do 16.30

Dodaje się punk 4, który otrzymuje brzmienie:

 1. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • w § 8 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 Przyprowadzanie dziecka do placówki

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 1. Po wejściu do przedszkola wwyznaczonym do tego miejscu (strefa rodzica) czeka na pojawienie się pracownika placówki (zabezpieczonego w środki ochrony osobistej tj. fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki),  który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37,2oC może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki. Pracownik przedszkola spisuje godzinę przyjścia do przedszkola w razie nieposiadania przez rodzica karty do czytnika.

Pkt 5 otrzymuje brzmienie:

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak
  i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

Dodaje się pkt 8, który  otrzymuje brzmienie:

 1. Przy każdym wejściu do przedszkola przyjęcia dziecka dokonuje pracownik przedszkola tj. woźna oddziałowa według harmonogramu pracy. Pracownicy ci zabezpieczeni są w środki ochrony osobistej tj. fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.

Dodaje się punk 9, który otrzymuje brzmienie:

 1. Do szatni przedszkolnej będą mogli wejść tylko rodzice 3-latków i dzieci nowo przyjętych. W szatni może przebywać jednorazowo 3 rodziców.

Dodaje się punk 10, który otrzymuje brzmienie:

 1. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może podprowadzić dziecko do sali z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

Odbieranie dziecka z placówki

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 1. Rodzic/opiekun powiadamia dzwonkiem  pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka. Zakłada rękawiczki jednorazowe lub dokonuje dezynfekcji rąk.

Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych dzieci
  i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 1. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikator w aplikacji Przedszkole, od pracownika odprowadzającego dziecko oraz inną formę kontaktu ustaloną z nauczycielami.

5)W § 9 Postępowanie z dzieckiem, które ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w przedszkolu

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 1. Pracownik opiekujący się dzieckiem przechodzi z nim do wyznaczonej do tego celu części pomieszczenia gabinetu dyrektora. W pomieszczeniu tym przebywa wraz z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości zapewniając mu spokój do momentu przybycia rodzica.
 • 10 Postępowanie z pracownikiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w przedszkolu

otrzymuje brzmienie:

 1. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. W przypadku wątpliwości dyrektor przedszkola zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§2

Aneks Nr 2/2020 wchodzi w życie 01.09.2020

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  7/2020 z dnia  18 maja 2020 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z EMISJĄ WIRUSA COVID-19 W PRZEDSZKOLU NR 6  W TARNOBRZEGU

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Procedury bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6  w Tarnobrzegu dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola nr 6 w Tarnobrzegu oraz rodziców  i dzieci uczęszczających do placówki.

II. Cele procedur.

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków, rodziców i pracowników w przedszkolu w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19;
 2. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu;
 3. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 4. Umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej

III. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiednich Oświadczeń od rodziców (załącznik nr 1)

IV  Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce Ankietę o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 2)
 2. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę ciała.
 3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka

 §2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 1. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 1. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 1. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 1. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dzieci do placówki, jak i dowiezieniem ich.
 1. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się objawów chorobowych, podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pokój nauczycielski.
 2. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.W skład zestawu wchodzi: 1 przyłbica, 1 płaszcz ochronny, 2 maseczki, co najmniej 5 par rękawiczek.
 1. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 1. Dopilnowuje aby przy wejściach do budynku przedszkolnego umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją i informacją o konieczności dezynfekowania rąk a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci .
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk i myje ręce zgodnie z instrukcją.
 1. Dopilnowuje, aby przed wejściem do przedszkola w przedsionku wisiały instrukcje:

– jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę                                                                                 – jak prawidłowo nałożyć i zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz kosz na zużyte rękawiczki.

§3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 1. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 1. Pracownicy kuchni i woźny wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją (umieszczoną w widocznych miejscach przedszkolu)
 1. Pracownicy przyjmujący dzieci przebierają się w fartuch ochronny, maseczkę i przyłbicę i rękawiczki
 1. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 1. Pracownicy pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora

harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury 2 nauczycielki  świadczące działania opiekuńczo -wychowawcze-dydaktyczne, pozostałe kontynuują edukację  zdalną w domu.

 • Pełniący dyżur w placówce:
 1. Organizują działania opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w wymiarze 5 godz. dziennie.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w przedszkolu).
 4. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 8. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 9. Po zakończeniu dyżuru lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu zgodnie z Organizacją pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki oraz planem miesięcznym dokumentując działania w raporcie/sprawozdaniu i w aplikacji iPrzedszkole.
 • Nie pełniący dyżuru w placówce:
 1. Wykonują pracę zdalną zgodnie z Organizacją pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki oraz planem miesięcznym dokumentując działania w raporcie oraz w aplikacji iPrzedszkole w zapisie dnia w dzienniku przedszkolnym i na komunikatorze
 2. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 1. Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe:
 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.
 2. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 5. Po wyjściu dzieci z przedszkola dokonują dezynfekcji sal i łazienek.
 6. W/W wymienione prace porządkowe zapisują w karcie Monitoringu codziennych prac porządkowych (załącznik nr 4)
 7. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe lub podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 8. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 9. Wyznaczona przez dyrektora woźna oddziałowa dokonuje przyjęcia dziecka do przedszkola i wydania dziecka rodzicom z uwzględnieniem wszelkich procedur ujętych w Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu
 1. Pracownicy kuchni oraz intendentka:
 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 3. Zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: fartuchy, maseczki/przyłbice, rękawiczki,
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 6. Po każdorazowym wydaniu posiłku dezynfekują windę.
 7. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu
 8. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

§4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 i Ankietę stanowiącą załącznik nr 2
 1. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 1. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 1. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Maseczkę zabezpiecza i przechowuje rodzic.
 1. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 1. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznym miejscu)
 1. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.30-16.30 Wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem przy drzwiach wejściowych.
 • Ograniczenie liczebności grup:
 1. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.
 2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 i do 3 pracowników przedszkola
 3. Obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy dzień wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie, przez komunikator w aplikacji iPrzedszkole). Obowiązuje deklaracja godzinowa i żywieniowa, która była deklarowana na początku roku szkolnego 2019/2020.
 4. W przypadku gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż 12, wychowawca poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.
 5. Wychowawcy do 12.30 każdego dnia informują dyrektora o ilości zgłoszonych dzieci, który do 13.00 ustala harmonogram pracy na następny dzień informując o nim odpowiednich pracowników.

§6

ŻYWIENIE

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego sporządzanie i wydawanie posiłków oraz spożywanie ich przez dzieci odbywa się zgodnie z zasadami szczególnej ostrożności.
 2. Dostęp do kuchni mają tylko pracownicy kuchni i intendenta.
 3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 4. Pracownicy kuchni:
 • Zabezpieczeni są w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów;
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce     zgodnie z instrukcją    zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu, piciu.
 • Przygotowując posiłki             zachowują       od        siebie   bezpieczny      dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • Po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 • Do zwrotu brudnych naczyń wykorzystywane jest wyłącznie zmywalnia na parterze.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywalni przy użyciu detergentów do tego służących i wyparzane w temperaturze minimum  60 stopni C
 • Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi oraz pozostałym personelem;
 • Posiłki wydawane są z kuchni i wkładane do windy. Woźna oddziałowa z danej grupy odbiera posiłki z windy na parterze.
 • Posiłki dzieciom podaje woźna oddziałowa z danej grupy.
 • Podczas spożywania posiłku w sali przy stoliku może siedzieć dwoje dzieci  w maksymalnej odległości od siebie.
 • Po każdym posiłku woźna oddziałowa dokonuje dezynfekcji blatów stołów i krzeseł.
 • Posiłki wydawane są dla poszczególnych grup w odstępie 15 minutowym.

§7

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren placówki.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Ze względu na dwie części ogrodu na poszczególnych placach zabaw może przebywać jednocześnie dwie grupy.
 1. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane na zakończenie każdego dnia pracy przez woźnego.
 1. Sprzęt ogrodowy wyłączony z użytkowania otoczony jest widoczną taśmą.
 2. Piaskownice wyłączone są z użytkowania i zakryte za pomocą plandek.
 3. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 §8

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

Przyprowadzanie dziecka do placówki

 1. Rodzic zabezpieczony w środki ochrony osobistej tj. maseczkę i rękawiczki zgłasza swoje przybycie poprzez naciśnięcie dzwonka przy drzwiach i korzysta z płynu dezynfekującego do rąk którego pojemnik wraz z instrukcją korzystania i z informacją o dezynfekowaniu rąk zainstalowany jest przy drzwiach wejściowych.
 2. Przyprowadzania dziecka odbywa się wyłącznie do godziny 8.00.
 3. Czekający na zewnątrz budynku rodzice z dziećmi zachowują bezpieczną odległość (dystans społeczny co najmniej 2 metrowe odległości od innych osób).
 4. Po wejściu do przedszkola w wyznaczonym do tego miejscu tj. hol przedszkolny rodzic wraz z dzieckiem czeka na pracownika placówki (zabezpieczonego w środki ochrony osobistej tj. maseczkę/przyłbicę, rękawiczki, fartuch) , który dokona wstępnego wywiadu nt stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz   dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37 C może uczestniczyć w zajęciach  na terenie placówki. Pracownik przedszkola spisuje godzinę przyjścia dziecka do przedszkola. Załącznik nr 5
 5. Maseczkę, którą dziecko 5-6 letnie jest zobowiązane nosić w drodze do przedszkola i z przedszkola zabezpiecza i przechowuje rodzic.
 6. Zobowiązuje się rodziców i pracowników placówki do utrzymywania dystansu społecznego co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób.
 7. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach , pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców. Pracownik odpowiedzialny jest za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się oraz zaprowadzenie do łazienki przylegającej do sali, umycie rąk dziecka i przekazanie  pod opiekę nauczycielowi. Ponadto pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje.
 8. Po każdorazowym przyjęciu dziecka pracownik dokonuje dezynfekcji dzwonka, klamki, termometru, parapetu, długopisu.

Odbieranie dziecka z placówki

 1. Rodzic powiadamia dzwonkiem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka. Dokonuje dezynfekcji rąk.
 2. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica. Zapisuje godzinę wyjścia dziecka z przedszkola
 4. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikator w aplikacji iPrzedszkole oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

§9

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU

 1. Jeżeli nauczyciel stwierdzi objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) odsyła dziecko do pomieszczenia izolacji.
 2. Informuje dyrektora przedszkola o tym, że dziecko ma dolegliwości i przekazuje dziecko pod opiekę wyznaczonemu przez dyrektora pracownikowi przedszkola – pomoc nauczyciela.
 3. Opiekę nad dzieckiem przejmuje pracownik przedszkola, który zabezpiecza się w sprzęt ochronny (płaszcz ochronny, rękawice, przyłbica/maseczka).
 4. Pracownik opiekujący się dzieckiem przechodzi z nim do odrębnego pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu tj. pokój nauczycielski. W pomieszczeniu tym przebywa wraz z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości zapewniając mu spokój do momentu przybycia rodzica.
 5. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 min sprawdza temperaturę dziecka oraz zapisuje informacja w Karcie Informacyjnej o stanie zdrowia dziecka w związku z wystąpieniem u niego niepokojących objawów chorobowych. (Załącznik Nr 3).
 6. Nauczyciel lub Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 7. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania.
 8. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka.
 9. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica wdrażane jest postępowanie w przypadku zagrożenia życia. Dyrektor lub nauczyciel wzywa karetkę, przekazujemy kartę informacyjną o dziecku.
 10. Ratownik podpisuje przekazanie dziecka oraz pisemną informację o szpitalu do którego zostało przewiezione.

 §10

POSTĘPOWANIE Z PRACOWNIKIEM, KTÓRY MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU

 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji tj.pokoju nauczycielskiego.
 2. Dyrektor kieruje do pomocy wyznaczonego pracownika , który przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, płaszcz ochronny, maskę i rękawiczki.
 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby (Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Tarnobrzegu tel. 15 822 63 18, po 15-tej 509 824 032, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 4. Niniejsza procedura zostaje wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2020 i obowiązuje od dnia 18.05.2020r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola.

 

Podpis i pieczątka dyrektora

 

 

Załącznik nr 1             Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu

 

 

Tarnobrzeg dn. ………………………

………………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

OŚWIADCZENIA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu” i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących związanych z reżimem sanitarnym.

………………………………………..………..

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 

 1. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu.

………………………………………..………..

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 

 1. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka ________________ oraz jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, przez czas funkcjonowania „Procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu” oraz przez czas obowiązywania wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

…………..………………………………………….

(podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka)

 1. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………..………..

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

5. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania  dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz  wirusem Covid-19.

………………………………………..………..

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

6. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

……………………………………….……………

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

1) „Procedurą bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu”

2) Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………..………………………………………….

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2

 

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu

ANKIETA DOTYCZĄCA ZDROWIA DZIECKA

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….……………….

Imię i nazwisko Rodzica/Rodziców………………………………………….

Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………….

 

Szanowni Państwo

Powrót dzieci do przedszkola obciążony jest zwiększoną emisją czynników wywołujących COVID-19, zarówno u dziecka, rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce  o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i personelu przedszkola prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.

ANKIETA (otocz pętlą prawidłową odpowiedź)

 

1. Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników za granicą? TAK NIE
2. Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników jest objęty obecnie kwarantanną/ nadzorem epidemiologicznym? TAK NIE
3. Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji *? TAK NIE
4. Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni występowały u kogoś z domowników objawy infekcji*? obecnie TAK NIE
w ciągu ostatnich 2 tygodni TAK NIE
5. Czy Pan/Pani/ dziecko/ ktoś z domowników miał kontakt w ciągu ostatnich 2 tygodni kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19 ? TAK NIE

 

………………………………………..………..

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 

 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

Załącznik nr 3

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA
w związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi  w dniu………….

 

Imię i Nazwisko dziecka
Godzina zauważenia objawów
Jakie wystąpiły objawy
Godzina poinformowania rodziców
Kto został poinformowany
Podpis osoby informującej

 

Pomiary temperatury:

Godzina Wysokość Temperatury

 

Inne zaobserwowane objawy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna :     …………………………..

 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym z dniem 18.05.2020 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu, informujemy, iż Rodzice są zobowiązani do:

– kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka

– pozostawienia dziecka w domu

-przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola

– w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania placówki.