OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kategoria:   Justyna
20 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu

 

 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 14, 39-400 Tarnobrzeg.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie:ul.1 Maja 14 , 39-400 Tarnobrzeg
 • za pomocą poczty elektronicznej: p6@oswiata.tarnobrzeg.pl ;
 • telefonicznie:15 822 00 86

 

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas

tel.: (15) 81-81-510

adres poczty elektronicznej: iodjo@um.tarnobrzeg.pl

adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30,39-400 Tarnobrzeg

 

3.Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

– wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną przez Administratora danych osobowych;

– realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych
w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych;

– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dzieci,ich rodziców/ opiekunów prawnych lub pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art.9 ust.2 lit. b oraz lit. g RODO, czyli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w celu niezbędnym do wykonania obowiązków lub uprawnień wobec Administratora danych osobowych lub osoby, której dane dotyczą oraz związanych z ważnym interesem publicznym.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 3. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 6. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

oraz aktach wykonawczych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników jest również zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć także np.przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 

4.Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),

 

– inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

       5.Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.jDz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych;

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu

reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Bożenę Błasiak