OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kategoria:   Justyna
20 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 6 z siedzibą w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 14,  39-400 Tarnobrzeg.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. Listownie: ul. 1 Maja 14 , kod 39-400 Tarnobrzeg,
 2. Za pomocą poczty elektronicznej: p6@oswiata.tarnobrzeg.pl
 3. Telefonicznie: 15 8220086

 

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas

tel. (15) 81-81-510

e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl

adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30,39-400 Tarnobrzeg

 

3.Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu.
  W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 2. Realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu
  w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych,
 3. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci,
ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art.9 ust.2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

 1. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art.6ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 

        4.Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikająz przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 2. Inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Przedszkolem Nr 6 w Tarnobrzegu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

5.Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.jDz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu. z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

10.Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu

reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Bożenę Błasiak