ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Kategoria:   Justyna
13 września 2013

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu jest placówką publiczną, działającą w formie jednostki budżetowej.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tarnobrzeg, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
Przedszkole utrzymywane jest z dotacji budżetu gminy, opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przychodów z działalności dochodowej, darowizn.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej. W czasie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola rodzic może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego, pod warunkiem wpisania dziecka na listę do dnia 25 czerwca danego roku szkolnego i podpisania umowy z dyrektorem przedszkola dyżurującego nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

Minimum programowe przedszkole realizuje w godz. 8.00-13.00.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w takim samym lub zbliżonym wieku. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
Rodzic wnosi miesięczną opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu za czas niezbędny na realizację zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Informujemy, że od 1 września 2013r. na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2013.827  oraz  Uchwały Nr LVII7182014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2014 koszt każdej rozpoczętej godziny świadczeń w przedszkolu obejmujących nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć w ramach podstawy programowej wynosi 1 zł.
Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń i podlega ona zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w księgowości.
Niezależnie od świadczeń nauczania, wychowania i opieki, przedszkole zapewnia odpłatne świadczenia w zakresie wyżywienia według ustalonej stawki żywieniowej. Opłaty za korzystanie z wyżywienia: 3 posiłki- 100 procent dziennej stawki żywieniowej; 2 posiłki- 77,5 procent dziennej stawki żywieniowej; 1 posiłek (obiad)- 55 procent dziennej stawki żywieniowej. Wysokość dziennej stawki za wyżywienie wynosi aktualnie 4,50 zł. Miesięczna wysokość opłat związanych z wyżywieniem dziecka jest zależna od zadeklarowanej przez rodzica dziennej ilości posiłków oraz od liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. W przypadku nieobecności dziecka przysługuje zwrot wniesionej stawki żywieniowej. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w miesiącu następnym, po miesiącu kiedy nastąpiła nieobecność dziecka w przedszkolu.

Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzoną codziennie przez nauczycielki grup. W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za przedszkole jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających na dyżur.

Opłata miesięczna za usługi świadczone przez przedszkole jest pobierana z „góry” do 10-go dnia każdego miesiąca. Należy jej dokonywać bezpośrednio na konto przedszkola lub w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia:
– cztery sale zajęć i zabaw dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny,
– salę gimnastyczną wyposażoną w drabinki, ławeczki, materace, przybory do ćw. gimnastycznych i zabaw ruchowych oraz kącik muzyczny z pianinem, instrumentami,
– kuchnię z zapleczem gospodarczym,
– pokój nauczycielski,
– pokój intendentki,
– gabinet dyrektora.

Przedszkole zapewnia dzieciom, oprócz realizacji nauczania w zakresie co najmniej podstaw programowych, także właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są całodobowo od następstw nieszczęśliwych wypadków; w roku szkolnym 2016/2017 dzieci ubezpiecza firma STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu nie jest obowiązkowe. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka jest dobrowolna i uiszczana przez rodziców na początku roku szkolnego.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.