GŁÓWNE KIERUNKI PRACY

Kategoria:   Justyna
13 września 2013

Główne kierunki pracy dydaktyczno- wychowawczej na rok szk. 2017/2018

Rada Pedagogiczna naszego przedszkola corocznie opracowuje i zatwierdza do realizacji „Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej”, który wyznacza główne kierunki pracy w danym roku szkolnym. Opiera się na wytycznych MEN-u, władz kuratoryjnych i miejskich, uwzględnia Wieloletni Plan Rozwoju Przedszkola, wnioski i spostrzeżenia z całorocznej pracy oraz potrzeby przedszkola. W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce realizowane są, przez cały zespół nauczycieli, dwa główne zadania:

Zadanie 1.

„ 7 nawyków szczęśliwego dziecka ” wzmacnianie roli przedszkola w wychowaniu dzieci. Współdziałanie z rodzicami w tworzeniu zasad dobrego wychowania ( w oparciu o książkę: Sean Covey)

Zadanie 2.

„Jestem częścią przyrody – poznaję, badam, doświadczam” kształtowanie postaw ekologicznych, utrwalanie prozdrowotnych postaw i nawyków żywieniowych.

W bieżącym roku szkolnym pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą prowadzimy w oparciu o  Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz następujący program: ,,Kocham przedszkole” wydawnictwo WSiP, autorzy: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek.

Program Kocham przedszkole został przygotowany z myślą o dziecku. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej. W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.