SOCRATES COMENIUS

Kategoria:   Justyna
4 października 2013

W 2005 roku Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu przystąpiło, jako pierwsza placówka wychowania przedszkolnego na Podkarpaciu, do realizacji programu Socrates Comenius pod nazwą „Lecące Ptaki” w ramach Szkolnych Projektów Comeniusa (nr SPC 05POL01-S2C01-06704-1). Nazwa tego projektu symbolizowała małe dziecko, które jest wolne, jak ptak w naturze. Ptaki rozciągając swoje skrzydła wyruszają ze swych gniazd i podróżują wraz z innymi, odkrywają świat, bawią się i uczą. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2008 roku.

Udział w międzynarodowym projekcie został zainicjowany przez dyrektora placówki mgr Dorotę Stawarską i nauczycielkę mgr Martę Nazimek, współautorkę projektu i koordynatora w latach 2005-2007. Następnie od 2007 r. do 2008 r. rolę koordynatora pełniła nauczycielka Wioletta Skoczek.

Było to ambitne wyzwanie edukacyjne i zmierzenie się z edukacją przedszkolną w krajach Unii Europejskiej, reprezentowanie naszego przedszkola, naszego miasta, regionu i kraju za granicą.

Naszymi partnerami w projekcie były:

1. Punamutsikese Mudilasmaja – Tallinn, Estonia (międzynarodowy koordynator projektu).

2. Vihastenkarin Päiväkoti – Raahe, Finlandia.

3. Pre-Primary School ‚ Pasacina ‚ – Valka, Łotwa.

4. Gradinita De Copii Cu Program Prelungit Nr. 2 – Husi, Rumunia.

5. C.E.I.P Rico Cejudo – Sevilla, Hiszpania.

6. Robinswood Early Years Centre – Gloucester, Wielka Brytania.

 

Cele projektu:

• Współpraca z partnerskimi placówkami edukacji przedszkolnej w zakresie wzajemnego poznania systemów edukacji wczesnoszkolnej, programów nauczania i kształcenia w partnerskich placówkach.

• Wprowadzenie i zaprezentowanie polskiego przedszkola, jako partnera placówek w innych krajach.

• Poznawanie placówek przedszkolnych w krajach partnerskich.

• Zaprezentowanie metod nauczania w edukacji przedszkolnej w Polsce i poznanie metod nauczania w partnerskich placówkach.

• Wymiana materiałów metodycznych, innowacji, prac dziecięcych.

• Integrowanie działań przewidzianych w projekcie z programem nauczania.

• Odkrywanie wspólnego dziedzictwa narodów Europy.

• Współpraca z władzami lokalnymi, środowiskiem i rodzicami.

 Efekty współpracy międzynarodowej:

 Dzięki projektowi dzieci:

• Doświadczyły nowych, twórczych, pouczających działań, ćwiczeń.

•Nabyły umiejętność posługiwania się nowymi metodami i technikami.

• Odkryły, wzbogaciły i przekazały zagranicznym kolegom wiedzę o własnych korzeniach narodowych i wspólnym dziedzictwie narodów Europy.

• Spotkały się z odmiennymi kulturami, folklorem partnerskich krajów.

• Nabyły tolerancji dla odmiennych kultur.

• Poznały gry i zabawy swoich rówieśników z innych krajów.

 Dzięki projektowi nauczyciele:

• Wymienili się doświadczeniami zawodowymi ze swymi partnerami.

• Wzbogacili umiejętności praktyczne, przedyskutowali i analizowali wspólne problemy z kolegami z placówek partnerskich.

• Przekazali swoje materiały metodyczne i pozyskali nowe, urozmaicając swój warsztat pracy.

• Podwyższyli swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

• Nawiązali kontakty i znajomości z kolegami z partnerskich placówek w wymiarze zawodowym i osobistym.

• Szeroko włączyli rodziców i środowisko lokalne w proces wychowawczo-edukacyjny.

 Dzięki projektowi placówka:

• Skorzystała z doświadczeń organizacyjnych innych krajów.

• Nauczyła się lepszych praktyk.

• Podniosła jakość pracy.

• Wykorzystała najlepsze doświadczenia partnerów z innych krajów.

• Wzbogaciła swoją bazę edukacyjną w nowoczesne środki dydaktyczne.

• Promowała i wzbogaciła europejski wymiar edukacji.

Rezultaty, doświadczenia i produkty projektu były rozpowszechniane poprzez lokalne media we wszystkich krajach partnerskich (prasa, telewizja), książkę wydaną w języku angielskim „Lecące ptaki” będącą odzwierciedleniem najlepszych praktyk, doświadczeń i rozwiązań metodycznych, poprzez wystawy prac plastycznych w galeriach sztuki w Raahe i w Tallinie, poprzez zorganizowanie Festiwalu Małego Dziecka prezentującego folklor partnerów, a także szerzone w różnych dziecięcych instytucjach, jako materiały metodyczne (opracowanie w formie CD, nagrania video, fotoreportaże) oraz wykorzystywane na warsztatach i kursach. W realizacji projektu wykorzystane były nowoczesne środki przekazu takie, jak: Internet, faks, film, telefonia. Postęp projektu był ewaluowany według sporządzonego planu działalności, a także oceniany przez nauczycieli, dzieci, rodziców. Projekt włączył w swoje działania środowisko lokalne. Szczególnie zaangażowani w projekt byli nasi rodzice-partnerzy w procesie edukacji, aktywnie współpracowali w projekcie i wspierali nasze poczynania.

We współpracę projekcie międzynarodowym zaangażowana była cała Rada Pedagogiczna, a jej wysiłki zostały docenione przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” przez wystawienie oceny wyróżniającej.

(Oprac. M. Nazimek)