WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowania, kształcenia i opieki nad dzieckiem, rodzice i nauczycielki naszego przedszkola współdziałają ze sobą w zakresie:

– szerzenia i pogłębiania wiedzy o dziecku, ustalania wspólnych form oddziaływania (kontakty indywidualne rodzice-nauczyciel)
– zapoznania rodziców z potrzebami psychofizycznymi dzieci i sposobem ich zaspokajania (spotkania z rodzicami, przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, prelekcje, dni otwarte, zajęcia pokazowe)
– włączania rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację procesu wychowania przedszkolnego oraz rozwiązywania wychowawczych i bytowych problemów przedszkola.

W naszej placówce funkcjonuje Rada Rodziców – organ społeczny, reprezentujący rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (po 3-4 osoby z każdej grupy wiekowej). Radę Rodziców wybiera ogół rodziców na zebraniu ogólnym; tworzą go w zasadzie trójki grupowe z każdego oddziału, wyłaniające spośród siebie:

 przewodniczącego i jego zastępcę, którzy kierują całokształtem prac Rady Rodziców
 skarbnika, który prowadzi działalność finansowo- gospodarczą RR (dochody/wydatki)
 sekretarza, czuwającego nad zapewnieniem właściwej organizacji pracy Rady Rodziców
 członków, którzy włączają się w realizację planu pracy Rady.

W roku szkolnym 2017/2018 Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 6 tworzą:

Prezydium Rady Rodziców

Pan Wojciech Wojtan – przewodniczący
Pan/i                                    – zastępca przewodniczącego
Pani Ewa Koper               – sekretarz
Pan/i                                    – skarbnik

Członkowie Rady Rodziców:
Panie: Małgorzata Kostrzewa, Katarzyna Koźmic, Joanna Mrozińska, Monika Pańczyk, Ewelina Pyszczek, Sylwia Sadkowska, Katarzyna Sawicka.

Rada Rodziców pracuje w oparciu o regulamin, opracowany zgodnie ze Statutem naszego przedszkola, a w posiedzeniach RR bierze udział pani dyrektor,  albo wyznaczony przez nią członek Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców współpracuje z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznych na dziecko, uczestniczy w życiu placówki, w zaspokajaniu potrzeb dzieci, współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym; może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (wysokość składki rocznej ustala się większością głosów  na zebraniu ogólnym) oraz z innych źródeł. Zasady wydawania funduszy Rady określa regulamin, według którego Rada Rodziców pracuje.

Nauczyciele naszego przedszkola szukają coraz lepszych form współpracy z rodziną dziecka.W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się w miarę potrzeb spotkania dyrektora z przedstawicielami rodziców oraz ustala się spotkania z rodzicami (nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym). Oprócz zebrań grupowych źródłem ogólnych informacji o pracy przedszkola są bieżące ogłoszenia w kąciku informacyjnym, wystawki prac dziecięcych, które informują nie tylko o tematyce organizowanych zajęć, ale dają możliwość porównania osiągnięć dziecka z osiągnięciami innych przedszkolaków. Bardzo ważne są uroczystości przedszkolne czy organizowane dla rodziców zajęcia otwarte, na których mogą oni w sposób bezpośredni poznać wypełniane w przedszkolu zadania, stosowane metody pracy i zobaczyć jak czuje się wśród rówieśników ich pociecha.

Często przeprowadzane są w naszej placówce ankiety, w których rodzice mogą anonimowo wypowiedzieć się na temat wszystkich spraw dotyczących dzieci i przedszkola, przedstawić własne propozycje, potrzeby, oczekiwania i obawy. Analiza ankiet jest przydatna w organizowaniu pracy przedszkola i pracy z dziećmi.

Formy kontaktu nauczycieli przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) w roku szkolnym 2018/2019:

 Rodzice (opiekunowie prawni) chcący skontaktować się z nauczycielami poszczególnych grup w sprawie postępów wychowawczo-edukacyjnych oraz potrzeb indywidualnych dziecka mają możliwość codziennych rozmów i uzyskania wszelkich informacji, a także umówienia się na szersze konsultacje po uprzednim uzgodnieniu dogodnego dla rodzica (opiekuna prawnego) terminu spotkania.