REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu, od września 2004 roku posiada własny, wewnętrzny regulamin, określający zasady funkcjonowania i postępowania w naszym przedszkolu (prawa rodziców, kontakty z personelem, sprawy organizacyjne).
Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną przedszkola, obowiązuje rodziców i personel placówki.
Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu; poniżej przedstawiamy jego treść.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 6 W TARNOBRZEGU

I ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

• Przedszkole czynne jest w godz. 6 30- 16 30.
• Dzieci przyjmowane są do przedszkola codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6 30- 8 15; o ewentualnych spóźnieniach należy uprzedzić telefonicznie; po godz. 8 30 drzwi główne przedszkola będą zamknięte.
• Płatności za przedszkole należy opłacać zgodnie z ustalonymi terminami; niedotrzymanie terminów pociąga za sobą naliczanie karnych odsetek.
• W okresie jesienno- zimowym osoby wchodzące do budynku przedszkola zobowiązane są do założenia obuwia ochronnego- wiąże się to z koniecznością utrzymania czystości i higieny.
• Rodzice wychodzący z przedszkola proszeni są o zamykanie bramek w ogrodzeniu- podyktowane to jest bezpieczeństwem dzieci bawiących się w ogrodzie.
• Zabrania się sadzania dzieci na szafkach ubraniowych w szatni.
• Dzieci z oznakami choroby lub przeziębienia (kaszel, katar, gorączka) nie będą przyjmowane do przedszkola ze względu na dbałość o zdrowie innych dzieci w grupie; stany alergiczne dzieci należy potwierdzić aktualnym zaświadczeniem lekarskim.
• Rodzice powinni zapewnić dziecku czysty, schludny wygląd (estetyka ubioru, higiena osobista).

II KONTAKTY Z PERSONELEM PRZEDSZKOLA

• Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rodzic zgłasza nauczycielowi danej grupy.
• Informacji na temat rozwoju dziecka, jego postępów udziela nauczyciel na prośbę rodzica.
• Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania przedszkola przyjmuje dyrektor placówki.
• Zakazy i ograniczenia żywieniowe wynikające z chorób i alergii pokarmowych dziecka rodzic powinien zgłosić na piśmie nauczycielowi oraz intendentce.
• Personel przedszkola nie podaje dzieciom żadnych leków przyniesionych przez rodziców.

III RODZIC MA PRAWO

• Do ochrony danych osobowych znajdujących się w posiadaniu przedszkola.
• Do zgłaszania uwag, sugestii, propozycji dotyczących funkcjonowania przedszkola (jadłospis, organizacja imprez i uroczystości, doposażenie przedszkola).
• Do otrzymania informacji na temat postępów w rozwoju swojego dziecka.
• Do uczestniczenia w zajęciach otwartych i imprezach przedszkolnych.
• Do czynnego włączania się w pracę na rzecz przedszkola np. udział w wycieczkach, sponsoring, organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych.
• Do składania- w skrajnych przypadkach- podań o zwolnienie lub odroczenie ze stałych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne).