Zarządzenie nr 16/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
styczeń 27th, 2022

ZARZĄDZENIE NR 16/2022

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2022/2023 podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2022
Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 14 stycznia 2022r.

https://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/648/2106857/preview

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Dariusz Bożek