OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
kwiecień 11th, 2021

PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ DO 18 KWIETNIA 2021

SZANOWNI RODZICE.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w dniach od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021r. nadal ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli w całym kraju. W związku z powyższym  zajęcia w dalszym ciągu  będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość a propozycje zabaw i zajęć nauczyciele będą przekazywać poprzez komunikator w aplikacji iPrzedszkole na platformie Innowacyjny Tarnobrzeg.

W tym okresie na wniosek rodziców przedszkole zapewnia organizację zajęć na terenie placówki dla dzieci:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. rodziców dzieci, którzy:
 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 5. wykonują działania ratownicze;
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.                                           

Wnioski (do pobrania w przedszkolu lub  poprzez  komunikator w aplikacji iPrzedszkole na platformie Innowacyjny Tarnobrzeg) należy składać w przedszkolu 

Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu

                                     Bożena Błasiak