OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
Maj 18th, 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

http://www.eportal.tarnobrzeg.pl/prawo/desktop?_flowExecutionKey=_cF3801D38-983D-94FD-97A0-33AFF4A281AD_k13DE43DE-FBC7-192E-D1EA-D60C2A28EA33&rvn=1

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli  w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374  ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 410 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Określa się nowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021 stanowiące załącznik do zarządzenia.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021 podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Traci moc Zarządzenie Nr 109/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 marca 2020 roku, zarządzenie o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.