Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
Marzec 15th, 2020

Proszę o zapoznanie się z Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie zawieszenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na czas uchylenia ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.
ZARZĄDZENIE NR 109/220 W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WPROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 marca 2020 r.

zarządzenie o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 410), zarządzam, co następuje:

§ 1 . Zawieszam postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021.

§ 2 . W terminie 7 dni roboczych od dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyszczególnionych w § 2 cyt. rozporządzenia, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli w następujących etapach rekrutacji/ czynność rodzica: 1 ) złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych; 2 ) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 3 ) opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 4 ) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane; 5 ) opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 6 ) termin procedury odwoławczej; 7 ) terminy etapów rekrutacji/ czynność rodzica w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.

§ 3 . Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek
W terminie 7 dni o dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli dla kolejnych etapów rekrutacji wymienionych w §2 Zarządzenia.