‘Aktualności’

niedziela, Sierpień 30, 2020

 ORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA NR 6

W NOWYM ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

Szanowni Państwo,
W placówkach przedszkolnych wprowadzone zostały szczególne środki ostrożności wynikające z wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu nowych zasad:

 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu będziecie Państwo zobligowani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej oraz oświadczenia

. (Załącznik Nr 1 i 2).

 • Na terenie placówki dzieci są zwolnione z obowiązku używania środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa.
 • Przed wejściem dziecka do przedszkola będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym na podstawie Państwa zgody. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,2 stopni Celcjusza dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.
 • Dziecko do przedszkola proszę przyprowadzać do godz. 800 .
 • Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów dziecko przebywa w pomieszczeniu izolacji do momentu Państwa przyjazdu..
 • Przed wejściem do przedszkola należy należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zgodnie z instrukcją).
 • Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego rodzica/opiekuna bez innych osób towarzyszących; dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola w wyznaczonej strefie dla rodzica i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali.
 • Do szatni przedszkolnej będą mogli wejść tylko rodzice 3-latków i dzieci nowo przyjętych. W szatni może przebywać jednorazowo 3 rodziców.
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5m;
 • .Kontakt z wychowawcą odbywać się będzie w formie elektronicznej lub telefonicznej.
 • Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
  z domu do przedszkola.
 • Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas zebrań grupowych:

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszystkie procedury mogą wydać się uciążliwe ale ich rygorystyczne przestrzeganie to troska o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa  dzieci, pracowników przedszkola oraz Państwa.

Proszę uwzględnić, że czas pozostawienia dziecka w przedszkolu będzie dłuższy niż zwykle w związku z obowiązującymi procedurami.                                                                                           

Dyrektor Przedszkola Nr 6 Bożena Błasiak

DO POBRANIA
Załącznik nr 1 i 2 Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu

 

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia |WITAMY :)

niedziela, Sierpień 30, 2020

unnamed

Kategoria: Aktualności |OGŁOSZENIE

poniedziałek, Maj 18, 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

http://www.eportal.tarnobrzeg.pl/prawo/desktop?_flowExecutionKey=_cF3801D38-983D-94FD-97A0-33AFF4A281AD_k13DE43DE-FBC7-192E-D1EA-D60C2A28EA33&rvn=1

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli  w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374  ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 410 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Określa się nowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021 stanowiące załącznik do zarządzenia.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021 podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Traci moc Zarządzenie Nr 109/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 marca 2020 roku, zarządzenie o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia |czwartek, Maj 14, 2020

SZANOWNI RODZICE !

Informuję, ze Prezydent Miasta Tarnobrzega podjął decyzję o otwarciu w dniu 18 maja 2020 prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg przedszkoli i żłobków.

Jednocześnie zaznaczam, że w pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu lub zagrożeni są utratą tejże pracy.

W związku z panującą pandemią przedszkole będzie działało w szczególnym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem Procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa covid-19 w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 6

Bożena Błasiak

 

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia |poniedziałek, Maj 11, 2020

SZANOWNI RODZICE.

Informuję, że do chwili obecnej nie została podjęta decyzja o dacie otwarcia żłobków i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg. O dacie otwarcia zostaną Państwo powiadomieni, natychmiast po podjęciu decyzji.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 6

Bożena Błasiak

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia |« Previous Entries